deyatinor: (Default)
[personal profile] deyatinor
Сходила вчора в театр на "Обыкновенное чудо". Зрозуміла, що за цей рік жодного разу не була в театрі, якось не до цього було.
Актори грали гарно, музика була підібрана, а вистава не сподобалась. Щось я радянські сюжети розлюбила як клас. І герої мені якісь інфантильні, а хто не інфантильний - той трактує інших людей як сміття. І що найгірший лиходій - не той, хто вбиває і відкидає свою відповідальність, а той, хто найбільш меркантильний (хоча цей герой принаймні брав на себе відповідальність за свої дії). І до жінок ставлення як до речей (особливо мене добили другорядні героїні, яких автор віддав заміж за аб’юзерів і які стали такі щасливі-щасливі).
Хоча, ІМХО, постановники цю іронію схопили. Недарма вони взяли епіграфом до вистави пісню "Мамонты, мамонты мчатся напролом".
А ще у мене було після закінчення почуття "я так хочу, щоб мене любили (а мене ніхто не любить)"
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 02:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios