deyatinor: (Default)
[personal profile] deyatinor
У Переяславському краєзнавчому музеї мій улюблений музейчик - це музей покинутого села. У цьому музеї представлені фото та деякі речі з сіл, які були відселені після аварії на ЧАЕС. Там є список сіл, карта і багато-багато старих домашніх і робочих фотографій. Школярі, лікарі, творчі колективи, мисливці. Нещодавно я дізналась, що цей музей був створений самими переселенцями, яким хотілося, щоб їхні історії не були забуті. Раз на рік вони приїжджають до цього музею, діляться спогадами, напевно, чи розповідають про життя.
Я сама в якійсь мірі хранителька пам’яті і тому мені подобається, коли люди роблять пам’ятники життю, яке в якийсь момент сильно і безповоротно змінилося.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 11:29 am
Powered by Dreamwidth Studios