deyatinor: (Default)
[personal profile] deyatinor
Я нещодавно прочитала одну статтю, де автор казав, що цінності непотрібні і можна будувати взаємодію зі світом на основі інтересів (посилання не дам, не хочу піарати). Ця стаття мене настільки зачепила, що хочу написати відповідь.
Цінності, якщо вони є, дають стабільність. Того, що інтереси - це таке. Зараз я хочу їсти, потім я їсти не хочу, хочу чогось іншого, потім знову хочу їсти. А цінності залишаються з людиною незалежно від того, чи хоче вона їсти.
У стосунках цінності дають передбачуваність і певні правила гри. А незмінні правила гри допомагають планувати, підтримка правил дає довіру. Якщо цього нема, нема й довіри і побудова стосунків стає дуже важкою.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 11:42 am
Powered by Dreamwidth Studios