deyatinor: (Default)
[personal profile] deyatinor
Ця книга мені нагадала "Дім, в якому..." Маріам Петросян. Обидві ці книги написані на популярну тему "життя чужопланетян очима чужопланетян", тільки замість чужопланетян взяті діти-сироти з особливими потребами в інтернаті (у Петросян) чи метиска-інуїтка в Данії.
Книга читається важко, але потім довго не відпускає. Мова там дуже цікава, сама структура речень і добір слів незвичний, це і важко і захоплююче.
Коли я читала цю книгу, я думала про відчуття "свій-чужий". Про те, як хочеться передати спосіб мислення чужого, пов’язати його зі своїм. На мою, думку, автору це вдалося лише частково. До речі, найсильніше цю непередачу видно в описі сексуальних сцен.
Цікава передача "хімії" між деякими героями, вона аж відчувається, коли читаєш.
А ще мені дуже сподобались данці (принаймні, позитивні). Вони з дуже великою любов’ю описані, навіть якщо автор їх матюкає.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:37 pm
Powered by Dreamwidth Studios