deyatinor: (Default)
[personal profile] deyatinor
Я сьогодні думала про те, яким був минулий рік, і зрозуміла, що він був стабільним. Я прожила весь рік на одному місці, пропрацювала на одній роботі. Весь рік ходила на психотерапію, співала в хорі. Повернулась до написання листів дітям у лікарню.
В минулому році я пробувала декілька нових речей, але безрезультатно (якщо не вважати досвід результатом).

Подяки:
Моїй мамі і друзям - за те, що є.
Учасникам хору і хормейстеру - за можливість співати.
Психотерапевту - за підтримку (хоч і за гроші).
Саші - за те, що витяг мене до Тезе.

А новий рік я зустріла у Іспанії на релігійних зборах.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 11:44 am
Powered by Dreamwidth Studios