deyatinor: (Default)
[personal profile] deyatinor
Я дуже злюся і водночас сумую, коли бачу внутрішню жіночу мізогінію. Тобто коли жінки поливають брудом інших жінок, розповідають, що вони повинні робити, або намагаються вколоти в суперечках.
З моїх спостережень найбільше її у "жіночних жінок, які всіх люблять" і у тих жінок, які довго були одні, а потім різко і недавно знайшли собі "свого" чоловіка. Можливо, це тому, що зляться всі люди, а позиція "жінки, яка всіх любить" або жінки-одиначки в пошуку передбачає відмову від агресії. Ось вона і накопичується.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 11:27 am
Powered by Dreamwidth Studios